Black-Litterman Varlık Alokasyonu
NedİR?
Black-Litterman  varlık alokasyonu modeli portföy yöneticilerinin piyasa beklentileri doğrultusunda yatırımcı risk seviyesine uygun optimum varlık dağılımını hesaplar.
yaygın Kullanım Alanı
Robo-danışman
Değişken fonlar
Bireysel Emeklilik Fonları
Yatırım fonları
Özel portföy yönetimi
Kİmler İçİn uygun
Robo-danışman uygulamaları
Bankalar
Bireysel Emeklilik Şirketleri
Portföy Yönetim Şirketleri

Modern portföy teorisi kurumsal yatırımcıların portföylerini varlık sınıfları arasında dağıtırken faydalandıkları en önemli araçlardan biridir. 1952 yılında Markowitz tarafından ortaya atılan, kısaca (MPT) olarak isimlendirilen teori, sonrasında Nobel ödülüne layık görülmüş ve çalışma modern portföy yönetiminde bir mihenktaşı olarak yer almıştır. MPT basitçe riskten kaçınan bir yatırımcının belli bir risk ya da getiri seviyesinde yatırım yapabileceği optimum portföyün hesaplanabilmesine olanak sağlamaktadır ve günümüzde de yaygın kullanıma sahiptir.

MPT kullanılarak optimum portföyün hesaplanabilmesi için getiri, varyans ve kovaryans parametrelerininin girdi olarak verilmesi gerekmektedir. Varyans varlık sınıflarının riskini, kovaryans ise varlık sınıfları arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Pratik uygulamalarda, kovaryans ve varyans değerlerinin belirlenmesinde nispeten başarı sağlansa da, özellikle varlık sınıfı getirilerilerinin kestirimindeki hatalar hesaplanan optimum varlık dağılımınının yüksek sapmaya sahip olmasına yol açmıştır. Bu durum yüksek turnovera ve portföy performansında dramatik farklı sonuçlara yol açabilmektedir.

Bu problemden yola çıkarak, Goldman Sachs'da çalışan Fisher & Black tarafında 1992 yılında Black-Litterman (BL) modelini ortaya atmıştır. BL modeli özünde varlık sınıfları getirisinin sağlıklı hesaplanabilmesini amaçlar ve üç temel adımdan oluşur.

1- Öncelikle CAPM' den faydalanarak ortalama piyasa portföyünün getirisi ters optimizasyon kullanılarak hesaplanır.
2- Portföy yöneticilerinin piyasa görüşleri, ortalama piyasa öngörüleri ile BL model kullanılarak birleştirilir.
3- Hesaplanan getiri değerleri MPT için girdi olur ve belirlenen risk seviyeleri için optimum portföyler hesaplanır.

Özellikle portföy yöneticilerinin piyasa öngörülerine modelde yer verilmesi modelin pratik olarak birçok yerde kullanılabilmesine olanak tanımıştır. Oldukça esnek yapıya sahip olan BL farklı portföy yönetim mantaliteleri ile modelin kullanımına olanak tanımaktadır. Kimi uygulamalarda statik varlık alokasyonunun belirlenmesinde kullanılırken aktif portföy yönetminde çoğunlukla taktiksel varlık alokasyonu amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca portföy yöneticisi görüşleri yerine model tabanlı bir yöntemle görüşlerin belirlendiği modeller de kantitatif yönetimi benimseyen yatırımcılar tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Kantitatif araştırma ve model geliştirme alanındaki tecrübemiz ve geliştirdiğimiz BL araç kutusu  ile kurumsal yatırımcıların Black-Litterman modelini yatırım süreçlerine en uygun şekilde entegre etmelerinde ve doğru mekanizmaları kurmalarında yardımcı oluyor, yatırım süreçlerini optimize etmelerini sağlıyoruz.